Mẫu MP3008

Bộ 5 món: 2.520.000đ
Ga Phủ = 1.290.000đ
Vỏ Chăn Đông = 850.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 120.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =140.000đ

Mẫu MP3006

Bộ 5 món: 2.520.000đ
Ga Phủ = 1.290.000đ
Vỏ Chăn Đông = 850.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 120.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =140.000đ

Mẫu Mp3003

Bộ 5 món: 2.520.000đ
Ga Phủ = 1.290.000đ
Vỏ Chăn Đông = 850.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 120.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =140.000đ

Mẫu MJ3205

Bộ 5 món: 3.090.000đ
Ga Phủ = 1.690.000đ
Vỏ Chăn Đông = 990.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 125.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =160.000đ

Mẫu MP3001

Bộ 5 món: 2.520.000đ
Ga Phủ = 1.290.000đ
Vỏ Chăn Đông = 850.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 120.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =140.000đ

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Mẫu 24 - Mã MP3017

Thêm chú thích

Bộ 5 món: 3.180.000đ Bộ 5 món: 3.050.000đ
Ga Phủ = 1.590.000đ Ga Phủ = 1.460.000đ
Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc 2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ

Mẫu 23 - Mã MP3016

Click vào ảnh để xem đúng kích cỡ

Bộ 5 món: 3.180.000đ Bộ 5 món: 3.050.000đ
Ga Phủ = 1.590.000đ Ga Phủ = 1.460.000đ
Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc 2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ

Mẫu 22 - Mã MP3015

Click vào ảnh để xem đúng kích cỡ

Bộ 5 món: 3.180.000đ Bộ 5 món: 3.050.000đ
Ga Phủ = 1.590.000đ Ga Phủ = 1.460.000đ
Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc 2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ

Mẫu 21 - Mã MP3014

Click vào ảnh để xem đúng kích cỡ

Bộ 5 món: 3.180.000đ Bộ 5 món: 3.050.000đ
Ga Phủ = 1.590.000đ Ga Phủ = 1.460.000đ
Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc 2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ

Mẫu 20 - Mã MP3013

Click vào ảnh để xem đúng kích cỡ

Bộ 5 món: 3.180.000đ Bộ 5 món: 3.050.000đ
Ga Phủ = 1.590.000đ Ga Phủ = 1.460.000đ
Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc 2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ

Mẫu 19 - Mã MP3012

Click vào ảnh để xem đúng kích cỡ
Bộ 5 món: 3.180.000đ Bộ 5 món: 3.050.000đ
Ga Phủ = 1.590.000đ Ga Phủ = 1.460.000đ
Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ Vỏ Chăn Đông = 1.080.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc 2 Vỏ gối 45*65= 165.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ Vỏ gối ôm 80*100 =180.000đ

Mẫu 17 - Mã MP3010

Click vào ảnh để xem đúng kích cỡ

Bộ 5 món: 2.520.000đ Bộ 5 món: 2.420.000đ
Ga Phủ = 1.290.000đ Ga Phủ = 1.190.000đ
Vỏ Chăn Đông = 850.000đ Vỏ Chăn Đông = 850.000đ
2 Vỏ gối 45*65= 120.000đ/chiếc 2 Vỏ gối 45*65= 120.000đ/chiếc
Vỏ gối ôm 80*100 =140.000đ Vỏ gối ôm 80*100 =140.000đ